Privacy Statement

Psychiatrische praktijk Anima hecht belang aan bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 
1. Toepassing:

Dit privacy statement is van toepassing op (potentiële) patiënten waarvan Psychiatrische praktijk Anima persoonsgegevens verwerkt.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Psychiatrische praktijk Anima verwerkt persoonsgegevens die:

  • de betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren) aan ons heeft verstrekt, zoals contactgegevens, persoonsgegevens of gegevens omtrent de klacht;
  • met de toestemming van de betrokkene overige gegevens kunnen worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

3. Doeleinden verwerking

Psychiatrische praktijk Anima verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  • het onderhouden van contact, en het terugkoppelen van informatie naar de betrokkene;

 

4. Rechtsgronden

Psychiatrische praktijk Anima verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d., en het leveren van benchmark metingen aan SBG;

 

5. Persoonsgegevens delen met derden

Psychiatrische praktijk Anima deelt persoonsgegevens met derden alleen als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychiatrische praktijk Anima deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

6. Doorgifte buiten de EER

Psychiatrische praktijk Anima geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychiatrische praktijk Anima ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het desbetreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

7. Bewaren van gegevens

Psychiatrische praktijk Anima bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychiatrische praktijk Anima hanteert een bewaartermijn voor medische gegevens van ten minste 15 jaar na de afloop van de behandelovereenkomst;

 

8. Wijzigingen privacy statement

Psychiatrische praktijk Anima kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychiatrische praktijk Anima gepubliceerd. Het is raadzaam dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

9. Rechten, vragen 

U hebt het recht uw behandelaar binnen Psychiatrische praktijk Anima te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uw behandelaar binnen Psychiatrische praktijk Anima.